تماس با ما

اداره کل امور شهری و شوراها

آدرس: اهواز، امانیه، خیابان فلسطین، استانداری خوزستان، طبقه دوم

 

شماره تماس:

۰۶۱۳۳۳۶۸۹۶۱

فکس:

۰۶۱۳۳۳۳۶۶۳۸