بررسی آخرین وضعیت طرح جامع مدیریت پسماند منطقه ۸ استان

صبح امروز شنبه مورخ ۱۰ خردادماه جلسه ای به منظور بررسی آخرین وضعیت طرح جامع مدیریت پسماند منطقه ۸ استان با محوریت “شوشتر” برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استان برگزار شد، آخرین اقدامات شهرداریهای تابعه شهرستان های شوشتر و گتوند بررسی و جزئیات بکارگیری مشاور جهت انجام مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند در این منطقه بعنوان منطقه ۸ استان مورد بحث قرار گرفت.

همچنین مقرر شد نشست های آتی با حضور فرمانداران این دو شهرستان، شهرداران شهرهای اقماری این دو شهرستان و مدیران تمامی دستگاههای ذیربط برگزار و نتایج آن توسط اداره کل امور شهری و شوراها و دبیرخانه کارگروه مدیریت پسماند استان بررسی گردد.

134