کارگروه فناوری اطلاعات، مالی و پرسنلی شهرداریهای استان

...

اولین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات، مالی و پرسنلی شهرداریهای استان خوزستان برگزار شد.

در راستای بررسی شیوه های اجرایی نمودن دولت الکترونیک با هدف ارتقاء نظام سلامت اداری و یکپارچه سازی سامانه ها و نرم افزارهای مورد بهره برداری در شهرداریهای استان، کارگروه فناوری اطلاعات، مالی و پرسنلی شهرداریها تشکیل و اولین جلسه آن برگزار شد.

این کارگروه متشکل از کارشناسان اداره کل امور شهری و شوراها و اعضاء منتخب شهرداریهای استان خوزستان در حوزه های فناوری اطلاعات، مالی و امور اداری است که به ریاست معاون امور شهری و شوراها جلسات خود را برگزار می کند.

210