انتقال پسماند شهری بین آبادان و خرمشهر

...

صبح امروز جلسه ای با حضور مدیرکل امور شهری و شوراها، فرمانداران آبادان و خرمشهر، مدیرکل محیط زیست استان و شهرداران شهرهای آبادان و خرمشهر بمنظور بررسی موضوع انتقال پسماندهای شهری آبادان و خرمشهر برگزار شد.

این نشست بر اساس مصوبه کارگروه پسماند استان مبنی بر انتقال پسماندهای شهری آبادان به خرمشهر برگزار شد.

183