دومین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات،مالی و اداری شهرداری های استان

...

دومین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات،مالی و اداری شهرداری های استان با حضور معاون مدیر کل امور شهری و شوراها،معاون مدیر کل بازرسی استانداری و سایر مدیران و کارشناسان حوزه های فناوری اطلاعات ،مالی و پرسنلی شهرداریهای استان برگزار شد

252