بازدید از شهر و شهرداری ایذه

...

مدیرکل امور شهری و شوراها و هیات همراه روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ از شهر و شهرداری ایذه بازدید نمودند.

پیرو بازدید از شهر ایذه، صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ جلسه ای با حضور دکتر عبیات معاون عمرانی استاندار درخصوص پسماند شهری برگزار و از محل دفن پسماند بازدید بعمل آمد و مقرر گردید جهت تصمیم گیری پیرامون موضوع پسماند این شهر جلسه ای در روز شنبه در محل استانداری خوزستان برگزار شود.

در ادامه نیز جلسه ای با حضور مهندس نوشادی مدیرکل امور شهری و شوراها، شهردار و اعضای شورای شهر در شهرداری ایذه برگزار شد و پس از آن نیز از کلیه پروژه های عمرانی و خدماتی بازدید و تصمیماتی جهت بهبود وضعیت موجود اتخاذ گردید.

122