1398/05/29
دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری
بخشنامه بودجه سال 93

دستورالعمل تفریغ بودجه

آبرسانی در عملیات اطفاء حریق

هیدرولیک آتش نشانی

شناسایی سامانهاتوبوس های تندرو BRT

ایستگاه های اتوبوس های درون شهری

کف و کفسازها در آتشنشانی

قوانین ومقررات اداری و استخدامی در شهرداریها

آشنایی با ساختار ، تشکیلات ومقررات شهرداری

برنامه ریزی نیروی انسانی

روابط عمومي در مديريت شهري

مسئولیت مدنی شهرداري و شهردار

قوانین ومقررات ساخت وساز

کمیسیون ماده 77

توسعه پایدار جوامع

شبکه دولت