1396/08/28
معرفی معاون مدیرکل امور شهری و شوراها

نام: اسماعیل

نام خانوادگي: زعیم

تحصيلات:  لیسانس برنامه ریزی شهری

سوابق اجرايي:

  •  کارشناس امور شهری  استانداری گیلان                              از سال 1369 الی 1371
  •  شهردار رضوانشهر   استان گیلان                                       از سال 1371 الی 1372
  •  کارشناس امور شهری وروستائی استانداری خوزستان            از سال 1372 الی 1380
  •  معاون مدیرکل امور شهری و روستائی استانداری خوزستان     از سال 1380 الی 1386
  •  کارشناس فن آوری اطلاعات استانداری خوزستان                  از سال 1386 الی 1392
  • رئیس گروه امور شوراها استانداری خوزستان               از سال 1392 الی 1393/04/11
  • معاون مدیرکل امور شهری وشوراها استانداری خوزستان    از تاریخ 1393/04/11 تا کنون