1398/05/29
قانون تاسیس شهرداری

قانون نیم درصد کتابخانه ها

جدول شناسه شهر وشهرداری

ضوابط وقوانین محل دفن پسماند

پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری

 

فرم شماره1 بررسی محتوايي احکام پ یش نویس قانون جامع مدیریت شهری

 

فرم نظام نامه ارزیابی عملکرد شهرداریها

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ با ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ