1398/05/29
معرفی کارکنان اداره کل امور شهری و شوراها

 

 

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

نام واحد

سمت

1

علی قارونی

 

دفتر اداره کل

معاون

2

احمد کارونی

3089

دفتر اداره کل

مسئول دفتر

3

 

2089

دفتر اداره کل

مسئول دفتر

4

عزیز موسوی

2203

امور اداری

کارشناس

5

لیلا آزادی

2267

امور اداری

کارشناس مسئول

6

مژگان صانعی

2268

امور اداری

کارشناس

7

سمیره آذرهمایون

2200

امور شوراها

رئیس گروه

8

رحمان انتشاری

2382

آمار و فن آوری

کارشناس مسئول

9

عبدالوهاب چندکاری

2383

آمار و فن آوری

کارشناس

10

سمیه فرازمند

 2383

آمار و فناوری

کارشناس

11

منا رفیعی

2197

امور شوراها

کارشناس

12

امین ارزانی قلعه نوی

 2372

عمرانی

کارشناس

13

میثم علینژاد

2369

عمران و خدمات شهری

کارشناس مسئول

14

حمید فاطمی راد

2339

مالی

کارشناس مسئول

15

شیما خدادادی

2361

مالی

کارشناس

16

فرهاد شبرنگی

2361

مالی

کارشناس