1396/12/27
معرفی کارکنان اداره کل امور شهری و شوراها

 

 

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

نام واحد

سمت

1

علی قارونی

 

دفتر اداره کل

معاون

2

احمد کارونی

2089

دفتر اداره کل

منشی دفتر

3

 

3089

دفتر اداره کل

منشی دفتر

4

عزیز موسوی

2267

امور اداری

کارشناس

5

لیلا آزادی

2267

امور اداری

کارشناس مسئول

6

مژگان صانعی

2268

امور اداری

کارشناس

7

سمیره آذرهمایون

2384

امور شوراها

رئیس گروه

8

رحمان انتشاری

2382

آمار و فن آوری

کارشناس مسئول

9

عبدالوهاب چندکاری

2387

آمار و فن آوری

کارشناس

10

علیرضا کرم زاده

 

عمرانی

کارشناس

11

منا رفیعی

2197

امور شوراها

کارشناس

12

امین ارزانی قلعه نوی

 

عمرانی

کارشناس

13

میثم علینژاد

2372

عمرانی

کارشناس

14

حمید فاطمی راد

2339

مالی

کارشناس مسئول

15

شیما خدادادی

2361

مالی

کارشناس

16

فرهاد شبرنگی

2361

مالی

کارشناس