1398/05/29
اهداف و وظايف اداره كل امور شهري و شوراها

اهداف و وظايف اداره كل امور شهري و شوراها

 • مطالعه و بررسي وضع شهرهاي استان ازنظر تاسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مال وخدماتي شهرهاي استان

 • همكاري با واحد برنامه ريزي عمراني وزارت كشور در زمينه تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعييي اولويت هاي طرح هاي عمراني در شهرها

 • بررسي طرح هاي عمراني شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنين طرح هائي كه از محل اعتبارات عمراني كشور انجام مي گيرد با همكاري دفتر فني.

 • مطالعه بررسي در مورد منابع درآمد شهرداريها به منظور ارائه خط مشي {و} اتخاذ روشهائي در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري ها و خودكفائي آنها

 • نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني شهرها و عند اللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهاي اجرايي مربوطه بمنظور رفع موانع با همكاري دفتر فني.

 • بازرسي از اقدامات عمراني در سطح شهرها و تهيه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذيربط.

 • تعيين اولويت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم.

 • بررسي و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراي شهر و پيشنهادات شهرداريها در مورد برنامه هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري.

 • صدور دستور العمل هاي لازم به شهرداري ها به منظور ايجاد هماهنگي در تهيه طرح هاي عمراني از {نظر} مالي و اعتباري

 • جمع آوري و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه شوراهاي اسلامي استان و بررسي اقدامات و عملكرد آنها و بررسي گزارش هاي ارسالي شهرستان ها.

 • انجام برنامه ريزي هاي سالم بمنظور ارتقاء روز افزون و بالندگي شوراهاي اسلامي شهر و  روستا

 • تهيه و تنظيم پيشنهاد برنامه هاي آموزشي و آشنا سازي اعضاء شوراها با وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود و ساير مسائل مورد نياز در جهت اجراي هرچه مطلوب تر وظايف و امور نظارتي مربوطه و ارائه آن به واحد مربوطه جهت اجرا.

 • بررسي و تنظيم پيشنهاد برنامه آموزشي براي كاركنان استانداري و فرمانداري ها و بخشداريها در زمينه آشنا سازي آنان با قوانين و آئين نامه ها، دستورالعمل هاي مربوط به شوراهاي اسلامي و ارائه آن به واحد مربوطه جهت اجرا.

 • برنامه ريزي و پيگيري در جهت برپايي همايش هاي استاني و شهرستاني با حضور اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا بمنظور تبيين سياست ها و خط مشي هاي عمومي دولت در استان و تشويق و ترغيب آنان جهت اجراي آن در حوزه نظاتي خود.

 • بررسي شكايات هاي واصله از شوراهاي اسلامي و رسيدگي لازم مطابق قوانين و مقررات.

 • بررسي نيازهاي مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آنها.

 • نظارت بر انجام امور پرسنلي و استخدام شهرداريها.