1396/04/03

 

 

 

 

 

 

 

مدیرکل

مدیرکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون مدیرکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور شوراها

 

خدمات شهری

 

برنامه ریزی عمرانی

 

آمار و فناوری اطلاعات

 

امور اداری و پرسنلی

 

امور حقوقی و املاک

 

مالی و حسابداری

 

آموزش