1398/05/29
 

 

معرفی واحد:

آمار و فن آوری اطلاعات به عنوان دو مقوله داری اهمیت ویژه  در مدیریت نهاد ها و سازمانها شناخته می شوند که نه تنها  تسهیل فرآیندهای در حال اجرا بلکه نظارت و کنترل صحت انجام آن فعالیت ها را نیز به آسانی در اختیار می گذارند و نظر به اینکه شهرداریها نیز از این قاعده خارج نیستند لذا اداره کل امور شهری و شوراها به عنوان ناظر عالی شهرداریها می بایست نقش سازنده ای در ارتقای سطح فن آوری اطلاعات و ایجاد بانک آماری متناسب با فعالیت آنها ایفا نماید که این امر توسط کارشناسان واحد آمار و فن آوری این اداره کل میسر گردیده است.

 

 

شرح وظایف:

 • تهیه بانک جامع آمار و اطلاعات شهرداریها

 • نظارت بر عملکرد شهرداری ها در حوزه فناوری اطلاعات

 • سیاستگذاری راهبردی فناوری اطلاعات شهرداریهای استان

 • ایجاد بستر ارتباط امن با شهرداریها

 • افزایش سطح فناوری در شهرداریها متناسب با ظرفیت آنها

 • ارائه خدمات شهری به شهروندان در قالب مکانیزاسیون شهرداریها

 • برنامه ریزی برای اجرای سیاست برون سپاری خدمات شهرداریها

 • افزایش دانش فنی کارکنان شهرداریها در حوزه فناوری اطلاعات

 • احیا و تقویت سامانه های تکریم ارباب رجوع

 • تهیه پرتال شهرداریهای استان در بستری یکپارچه

 • تقویت شهرداریها و کمک به برون رفت از مشکلات فنی

 • مشاور شهرداریها در بهبود وضعیت موجود

 • ارزیابی مداوم شهرداریها و تهیه گزارش جامع سطح فنی آنها

 • ایجاد کارگروههای فنی در سطح شهرداریهای استان و تشکیل جلسات منظم جهت تصمیم گیریهای استانی

 

 آخرین اقدامات انجام شده:

 • تشکیل کارگروه فن آوری شهرداریها

 • ساماندهی واحد فن آوری در شهرداریها

 • ایجاد نظام هماهنگ آماری در شهرداریها

 • ایجاد بستر یکپارچه شهرداریها و ادارات استان

 • یکسو سازی روند اجرای فعایت های فن آوری اطلاعات در شهرداری ها

 

اهداف و طرح های آتی:

 

 

 

 • طرح جامع GIS شهرداریها

 • گسترش برون سپاری فعالیت های شهرداری ها

 • ایجاد بستر یکپارچه امور پرسنلی و کارگزینی شهرداری ها

 • ایجاد بسترهای یکپارچه نرم افزاری درحوزه شهرسازی و عوارض خودرویی

 

 

 پرسنل واحد آمار و فناوری اطلاعات شهرداریها: 

رحمان انتشاری

           سمیه فرازمند

عبدالوهاب چندکاری

کارشناس مسئول

کارشناس

کارشناس