1397/04/04

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر هیچ آزمون استخدامی نیروی انسانی جهت بکار گیری در شهرداری ها فعال نیست