1397/05/25

 

 

 

 

 

 

جزئیات آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری ها پس از اخذ مجوز از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور اعلام خواهد شد.