1397/11/28

 

 

 

 

 

 

جزئیات آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری ها پس از اخذ مجوز از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور اعلام خواهد شد.